GenX voortaan 'zeer zorgwekkende stof'

Sliedrecht/Regio - Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft namens de lidstaten op 26 juni het besluit genomen dat de GenX stof FRD-903 formeel aangemerkt gaat worden als 'substance of very high concern' (SVHC) onder de REACH-verordening. Het is de eerste keer dat ECHA een stof aanwijst als SVHC vanwege de risico's die ontstaan door de niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Hiermee wordt deze stof automatisch in Nederland als 'zeer zorgwekkende stof'(ZZS) geclassificeerd. Eerder had het RIVM deze stof al op de lijst van potentiële ZZS (pZZS) geplaatst.

Deze beslissing is positief nieuws voor Sliedrecht. Het bevestigt nut en noodzaak van de stappen die wij samen met de andere overheden de laatste jaren hebben gezet om de vergunde emissies van deze stof door Chemours zo ver als mogelijk te reduceren. Op grond van de huidige vergunning van Chemours geldt reeds een minimalisatieverplichting voor GenX. Met de eerdere wijziging van de provincie in 2018 en de ontwerpbeschikking voor een derde aanpassing van de vergunning werd GenX feitelijk al behandeld als ZZS. In deze derde wijziging worden de vergunde emissies naar de lucht van de GenX per 1 januari 2020 met 95% en per 1 januari 2021 met 99% gereduceerd.

Het besluit van ECHA is genomen op voordracht van Nederland. Aan het Nederlandse voorstel dat is opgesteld door het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben de provincie en de betrokken gemeenten meegewerkt.

Sliedrecht is er trots op hier onze bijdrage aan te hebben geleverd. "Samen met onze partners zijn wij de afgelopen jaren altijd blijven wijzen op de potentiële risico's van GenX en hebben dit punt continue onder de aandacht gebracht bij de betrokken instanties. Dat al deze inzet nu leidt tot een formele erkenning van GenX als ZZS is een belangrijk resultaat. Een resultaat dat ons helpt in onze missie om de uitstoot van GenX terug te dringen tot 0.", zegt verantwoordelijk wethouder Hanny Visser.

Naar verwachting zal ECHA het formele besluit medio juli 2019 publiceren. De provincie heeft al aangegeven de eventuele gevolgen van de kwalificatie van GenX als ZZS bij de definitieve beschikking voor de derde wijziging van de vergunning van Chemours te betrekken.

Meer berichten