Het Oude Raadhuis in Sliedrecht (foto: Nanda van Heteren)
Het Oude Raadhuis in Sliedrecht (foto: Nanda van Heteren) (Foto: Nanda van Heteren)

Aankondiging raadsvergaderingen oktober

De raadzaal in het Oude Raadhuis in Sliedrecht is dinsdag 8 oktober van 19:00 uur tot en met 23:00 uur weer het toneel voor de raadsvergaderingen. De gemeenteraad komt tezamen voor een BOB Besluitvormende vergadering. Op de avond kunnen geïnteresseerden plaatsnemen op de publieke tribune aan het Dokter Langeveldplein 30.

SLIEDRECHT – Tijdens de vergaderingen komen een aantal hamerstukken en debatstukken ter tafel. Ook vindt de toelating en installatie van een raadslid namens de SGP-ChristenUnie plaats. Het belangrijkste hamerstuk is misschien wel degene met stemverklaring over Sliedrecht Regenboog dorp. Dit hamerstuk is eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september jl.
In het raadsvoorstel is het volgende te lezen: 'Inleiding: In de raadsvergadering van 18 december 2018 heeft de raad de motie Sliedrecht Regenboog dorp aangenomen. De raad roept hierin het college op om uiterlijk in maart 2019 met LHBTI-beleid te komen. Wij hebben de strekking van de motie in breder perspectief geplaatst door deze te integreren in een visie op inclusief beleid voor alle inwoners van Sliedrecht. Beoogd effect: Een inclusieve samenleving waarin plaats is voor alle inwoners van de gemeente Sliedrecht.' Het concept van het Raadbesluit ziet er als volgt uit: 'Besluit: 1. In te stemmen met de visie Inclusief Sliedrecht. 2. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma 1A. 3. In te stemmen om het uitvoeringsprogramma 1B te betrekken bij de integrale afweging voor de kadernota 2021.' 'Het uitvoeringsprogramma 1A betreft aanpassingen van werkprocessen. Het uitvoeringsprogramma 1B zijn activiteiten die worden aangeboden aan organisaties en instellingen.' In de 'Sliedrecht Regenboog dorp. Visie Inclusief Sliedrecht staat: In Sliedrecht staan we voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen. We maken geen onderscheid op basis van sekse, genderidentiteit, afkomst, etniciteit, beperking of religieuze gezindte. We respecteren al onze inwoners om wie ze zijn. Iedereen heeft het recht om zichzelf te kunnen zijn binnen de kaders van de wet en de normen van het maatschappelijk fatsoen. Wij zijn van mening dat het toepassen van onderscheid op basis van algemeniserende kenmerken bijdraagt aan de segregatie en polarisering. Wij geloven in diversiteit op basis van gelijkwaardigheid en de synergie die dat oplevert voor de samenleving.'

Meer berichten